Paid

American English File 3

این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 10 درس کتاب American English File 3 می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای سوالات چند گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی با مجموع 50 امتیاز به مدت 50 دقیقه، …

American English File 3 Read More »

American English File 1

این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 12 درس کتاب American English File 1  می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای مجموعاَ 50 سوال ترکیبی از چهار گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 50 دقیقه، …

American English File 1 Read More »

American English File 2

  این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 12 درس کتاب American English File 2 می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای مجموعاَ 50 سوال ترکیبی از چند گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 50 دقیقه، …

American English File 2 Read More »

American English File Starter: student book-second edition

American English File Starter

این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 12 درس کتاب American English File Starter می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای مجموعا 30 سوال ترکیبی از چهار گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 30 دقیقه، هر …

American English File Starter Read More »

error: Content is protected !!
0
Scroll to Top