American English File Starter: student book-second edition

American English File Starter

Current Status
Not Enrolled
Price
150,000 تومان
Get Started
American English File Starter: student book-second edition

این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 12 درس کتاب American English File Starter می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای مجموعا 30 سوال ترکیبی از چهار گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 30 دقیقه، هر Reading Test دارای 15 سوال به مدت 18 دقیقه و هر Listening Test دارای 10 سوال به مدت 10 دقیقه است.

دو آزمون Review برای دروس 1 تا 6 و 7 تا 12 و در نهایت Final Exam نیز هر کدام دارای 3 آزمون Reading, Complete و Listening می باشند؛ که هر Complete Test دارای 100 سوال ترکیبی چند گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 100 دقیقه، هر Reading Test دارای 15 سوال به مدت 18 دقیقه و هر Listening Test دارای 10 سوال با مدت زمان 10 دقیقه است.

تعداد دفعات مجاز برای هر آزمون فقط یکبار می باشد.

Course Content

Expand All
Final Exam
0
Scroll to Top