American English File 1

Current Status
Not Enrolled
Price
150,000 تومان
Get Started

این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 12 درس کتاب American English File 1  می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای مجموعاَ 50 سوال ترکیبی از چهار گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 50 دقیقه، هر Reading Test دارای حدود 15 سوال به مدت 18 دقیقه و هر Listening Test دارای 10 سوال به مدت 10 دقیقه است.

دو آزمون Review برای دروس 1 تا 6 و 7 تا 12 و در نهایت Final Exam نیز هر کدام دارای 3 آزمون Reading, Complete و Listening می باشند؛ که هر Complete Test دارای 100 سوال ترکیبی چند گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی به مدت 100 دقیقه، هر Reading Test دارای 10 سوال به مدت 13 دقیقه و هر Listening Test دارای 10 سوال با مدت زمان 10 دقیقه است.

تعداد دفعات مجاز برای هر آزمون فقط یکبار می باشد.

Course Content

Expand All
Final Exam
0
Scroll to Top