American English File 3

Current Status
Not Enrolled
Price
200,000 تومان
Get Started

این پکیج شامل آزمون های Reading, Complete, Quick و Listening برای هر 10 درس کتاب American English File 3 می باشد؛ که هر Quick Test دارای 50 سوال سه گزینه ای به مدت 50 دقیقه، هر Complete Test دارای سوالات چند گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی با مجموع 50 امتیاز به مدت 50 دقیقه، هر Reading Test دارای حداکثر 15 سوال به مدت 18 دقیقه و هر Listening Test دارای سوالاتی با مجموع 10 امتیاز به مدت 10 دقیقه است. 

دو آزمون Review برای دروس 1 تا 5 و 6 تا 10 و در نهایت Final Exam نیز هر کدام دارای 3 آزمون Reading, Complete و Listening می باشند؛ که هر Complete Test دارای سوالات چند گزینه ای، جای خالی و وصل کردنی با مجموع 100 امتیاز به مدت 100 دقیقه، هر Reading Test حداکثر 15 سوال به مدت 18 دقیقه و هر Listening Test دارای سوالاتی با مجموع 10 امتیاز به مدت 10 دقیقه است.

تعداد دفعات مجاز برای هر آزمون فقط یکبار می باشد.

Course Content

Expand All
Final Exam
0
Scroll to Top